ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย 2

Sep 2, 2023 | ข่าวสาร

กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ 2564

ซึ่งในภาษากฎหมายจะไม่ใช้คำว่าเครนโรงงานแต่จะใช้คำว่าปั้นจั่นแทน เนื้อหาโดยสรุปสำหรับ กฎกระทรวงฉบับนี้ จะเป็นเรื่องการให้คำนิยามต่างๆ ข้อควรปฏิบัติทั่วไป ในการใช้งานเครื่องจักรประเภทต่างๆ รวมทั้งปั้นจั่นหรือเครน และหม้อน้ำ ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 และมีผลบังคับภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทางเราจะลงรายละเอียดในหมวดเกี่ยวข้องกับปั้นจั่น โดยเฉพาะในโอกาสต่อไป