Monorail Crane

โมโนเรล

Crane

โมโนเรล (Monorail Crane) ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีการเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง คือ ขึ้น – ลง, ซ้าย – ขวา ซึ่งสามารถทำได้ทั้งรางตรง และรางโค้ง
Monorail ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีการ เคลื่อนที่ 4 ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ซึ่งสามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางโค้ง