Goods Lift

ลิฟต์บรรทุกสินค้า

Lift

ลิฟต์บรรทุกสินค้า (Goods Lift) เป็นการขนถ่ายสินค้าในแนวดิ่งโดยใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติในการควบคุม สามารถจอดรับส่งได้ทุกชั้นตามกำหนด มีอุปกรณ์ล็อกรางป้องกันกระเข้าตกกระแทกพื้นในกรณีสลิง หรือโซ่ขาด หรือเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินจะมีสัญญาณเตือน และมีระบบป้องกัน ถ้าประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิทลิฟท์จะไม่ทำงาน